Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

De Boeck Niels, De Passievogel is opgenomen in de Kruispuntbank van ondernemingen met het volgende ondernemingsnummer BE0578.999.928. De Passievogel is gevestigd te 1745 Opwijk, Nijverseelveld 5. De Passievogel is bereikbaar via mail op info@depassievogel.be of telefonisch: 0473/380.338 .

Via de webshop van De Passievogel worden online producten aangeboden aan de klanten, Hierbij zullen de volgende voorwaarden steeds van toepassing zijn op alle online aankopen. 

Behoudens andersluidend schriftelijk beding onzentwege of overeenkomst tussen partijen, wordt elke offerte en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er integrerend deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoop- en om het even welke andere voorwaarden van de koper, die aldus van zijn voorwaarden afstand doet.

In geval, om welke reden dan ook, bepaalde van de hierna vermelde voorwaarden niet kunnen worden uitgevoerd, blijven de overige algemene voorwaarden toch van kracht. 

Er worden producten uit overname, stopzetting, faillissementen aangeboden, hierdoor kunnen de effectieve producten afwijkend zijn van de getoonde foto of er kan een lichte beschadiging aan de verpakking aanwezig zijn. De effectieve producten worden zonder schade geleverd, tenzij anders vermeld op de webshop.

2. Bedenktermijn/herroepingsrecht

De bedenktermijn of herroepingsrecht is aanwezig voor de klanten die online artikelen hebben aangekocht bij De Passievogel. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Er wordt steeds gevraagd, bij het inschakelen van herroepingsrecht, om dit schriftelijk te bevestigen. Dit kan door gebruik te maken van e-mail of per post. Een geschikt formulier kan u opvragen bij De Passievogel.

3. Terugsturen van goederen

Wanneer er gebruikt gemaakt wordt van het herroepingsrecht, dienen de goederen onmiddellijk verzonden of terugbezorgd worden. Indien deze goederen verzonden worden, zijn de kosten ten rekening van de klant tenzij onderling anders overeengekomen. Mocht er schade optreden aan het product, alvorens het product opnieuw bezorgd word bij  De Passievogel, kan de klant hiervoor aansprakelijk gesteld worden en kan hiervoor schadevergoeding gevraagd worden.

De producten dienen steeds voorzien te zijn van de originele verpakking en het aankoopbewijs of aankoopfactuur.

4. Prijs

Behoudens andersluidende bepaling gelden de prijzen vermeld op de webshop, belastingen ten laste van de klant. De prijzen van de aangeboden goederen, worden steeds vermeld in euro en zijn steeds inclusief BTW. De prijs heeft steeds betrekking op het aangeboden product, eventuele bijkomende foto's dienen ter illustratie en kunnen voorwerpen bevatten die niet opgenomen zijn in de verkoop. Indien er bijkomende kosten, zoals bvb. verzendkosten of administratieve kosten, aangerekend worden, zal dit steeds duidelijk voor de betaling vermeld staan.

5.Afsluiten van de koop

De prijzen en  offertes zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis onzentwege, en een bestelling kan slecht door ons als aanvaard worden beschouwd, indien de betaling hiervan bevestigd is. Zolang de volledige betaling niet verwezenlijkt is, blijft de verkoper eigenaar van het product.

6. Vervoer

Het vervoer en, in het algemeen: alle verrichtingen van behandeling en het ter plaatse brengen, vallen ten laste van de klant en gebeuren op zijn kosten, risico's en gevaar. De klant moet de zendingen bij aankomst nakijken en desgevallend verhaal uitoefenen tegen de vervoerder en schade bij levering onmiddellijk melden bij De Passievogel. 

7.Levering - termijn

De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding gegeven en is niet strikt van toepassing. Eventuele vertragingen kunnen in geen geval de annulatie van de bestelling van de zijde van de koper noch een korting of schadeloosstelling rechtvaardigen. De levertermijn wordt automatisch verlengd in geval van overmacht, staking, oorlog, overstroming, enz. In geval van definitief beletsel, onafhankelijk van onze wil, zullen onze verplichtingen definitief een einde nemen zonder mogelijk verhaal , om welke reden ook, vanwege de klant.

Voor de levering van materiaal loopt de termijn slechts na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die het mogelijk moeten maken de bestelling uit te voeren. Bovendien zijn wij van alle verplichtingen betreffende termijn ontslagen wanneer de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de bestelling wijzigingen worden aangebracht.

Indien de koper het aangekochte materieel op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt, en na een aangetekende ingebrekestelling om zijn verplichtingen binnen een nieuw termijn van tien dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen ,zullen wij de keuze hebben:

- hetzij de uitvoering van het contract te eisen, onder voorbehoud van vergoeding van de schade die voor ons voortvloeit uit het laattijdig in ontvangst nemen door de koper.
-hetzij ervan uitgaan dat de verkoop als ontbonden wordt beschouwd.

Bij ontbinding van de verkoop door de schuld van de koper, zullen wij het recht hebben een forfaitaire vergoeding te eisen gelijk aan 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door de verkoper te bewijzen.

8. Betaling

Alle leveringen dienen vooraf betaald te worden, dit door middel van vooraf betaling via factuur of via Mollie. Afhalingen kunnen eveneens kiezen voor vooraf betaling via factuur of via Mollie. Eventueel kan er betaald worden bij effectieve afhaling. Dit via cash geld of betalen via een QR-scan code. 

9. Garantie

De garantieregels gelden op alle verkoopovereenkomsten inzake goederen die vanaf 1 juni 2022 gesloten worden. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

De garantie is niet van toepassing op vaststellingen waarvan men weet dat dit niet strookt met het normale gebruik en/of onderhoud van het product.

Wanneer gebruikt gemaakt wordt van de garantie, is het steeds vereist om het aankoopbewijs van De Passievogel voor te kunnen leggen. 

10. Privacy verklaring

De verworven privé gegevens worden enkel intern gebruikt en worden niet aan derden of andere partijen doorgegeven. Deze heeft als doelstelling om eventuele promo's door te kunnen sturen en klanten verder op de hoogte te kunnen stellen van nieuwigheden. De klant geeft dan ook zijn akkoord tot het verwerken en verwerven van deze gegevens bij het plaatsen van een bestelling. Indien er geschillen optreden tussen koper en verkoper, wordt het recht om alsnog de gegevens door te geven aan juridische instanties. De klant heeft steeds het recht om zijn gegevens in te kijken en te wijzigen indien nodig. De klant kan kosteloos aanvragen om geeft publiciteit meer te ontvangen.

11. Algemene voorwaarden

Tussen De Passievogel en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door De Passievogel worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Brussel onverminderd het recht voor 'De Passievogel' om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

De Passievogel

Nijverseelveld 5

1745 Opwijk