Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

Behoudens andersluidend schriftelijk beding onzentwege of overeenkomst tussen partijen, wordt elke offerte en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er integrerend deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoop- en om het even welke andere voorwaarden van de koper, die aldus van zijn voorwaarden afstand doet.

In geval, om welke reden dan ook, bepaalde van de hierna vermelde voorwaarden niet kunnen worden uitgevoerd, blijven de overige algemene voorwaarden toch van kracht. 

Wij behouden ons het recht voor het materieel te leveren dat het voorwerp van de bestelling uitmaakt met al de wijzigingen die door de constructeurs zouden aangebracht zijn.

De aanduidingen vermeld op foto's, illustraties, tekeningen, enz betreffende vermogen, rendement, gewicht en afmetingen worden enkel ter inlichting verstrekt en kunnen nood aanleiding geven tot enig verhaal. De leveranciers behouden zich het recht voor om, zonder voorafgaand bericht en op ieder ogenblik, aan de specificaties alle wijzigingen aan te brengen die volgens hen het materieel verbeteren. 
Studies en documenten die aan de klant worden bezorgd blijven de volledige eigendom van onze firma en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toelating niet meegedeeld noch uitgevoerd worden.

2.Afsluiten van de koop

Onze offertes zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis onzentwege, en een bestelling kan slecht door ons als aanvaard worden beschouwd, indien wij ze schriftelijk hebben bevestigd. Om geldig te zijn moet de met onze afgevaardigden of onze agenten afgesloten overeenkomst door ons bekrachtigd worden.

In geval van financiering wordt de verkoop afgesloten onder opschortende voorwaarden dat die financiering verkregen wordt binnen een maximum termijn die bij bestelling bepaald wordt. Als deze voorwaarde binnen de bepaalde tijd niet is vervuld , wordt de verkoop rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden door het eenvoudig verstrijken van de bepaalde datum.

3.Levering - termijn

Onze goederen worden geacht geleverd te zijn in onze werkplaats voor verzending. De levering wordt als gedaan beschouwd hetzij door de directe terhandstelling aan de klant, hetzij door eenvoudig bericht dat de goederen ter beschikking staan, hetzij door de levering der goederen in de fabrieken of magazijnen van de verkoper aan een verzender of vervoerder die door de klant werd aangewezen of bij gebreke aan deze aanwijzing, door de verkoper gekozen. Het beginsel van de levering in de fabrieken of magazijnen van de verkoper zal geen afwijking kunnen ondergaan door aanwijzingen zoals: levering franco station, kade, woning of terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke vervoerskosten, die slechts als schikkingen moeten worden beschouwd zonder overdracht van de verantwoordelijkheid. Wanneer de verzending door een feit wordt vertraagd, dat aan de koper te wijten is, zal het materieel als geleverd worden beschouwd en zullen de risico's aan deze worden overgedragen, vanaf de dag waarop het materieel gereed is voor verzending. Wanneer de klant de goederen niet binnen de 48 uur te rekenen vanaf een bericht van terbeschikkingstelling in ontvangst genomen heeft, zal hij de kosten voor het opslaan ervan moeten dragen.

De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding gegeven en is niet strikt van toepassing. Eventuele vertragingen kunnen in geen geval de annulatie van de bestelling van de zijde van de koper noch een korting of schadeloosstelling rechtvaardigen. De levertermijn wordt automatisch verleng in geval van overmacht, staking, oorlog, overstroming, enz. In geval van definitief beletsel, onafhankelijk van onze wil, zullen onze verplichtingen definitief een einde nemen zonder mogelijk verhaal , om welke reden ook, vanwege de klant.

Voor de levering van materiaal loopt de termijn slechts na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die het mogelijk moeten maken de bestelling uit te voeren. Bovendien zijn wij van alle verplichtingen betreffende termijn ontslagen wanneer de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de bestelling wijzigingen worden aangebracht.

Indien de koper het aangekochte materieel op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt, en na een aangetekende ingebrekestelling om zijn verplichtingen binnen een nieuw termijn van tien dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen ,zullen wij de keuze hebben:

- hetzij de uitvoering van het contract te eisen, onder voorbehoud van vergoeding van de schade die voor ons voortvloeit uit het laattijdig in ontvangst nemen door de koper.
-hetzij ervan uitgaan dat de verkoop als ontbonden wordt beschouwd.

Bij ontbinding van de verkoop door de schuld van de koper, zullen wij het recht hebben een forfaitaire vergoeding te eisen gelijk aan 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door de verkoper te bewijzen.

4. Prijs

Behoudens andersluidende bepaling gelden onze prijzen in onze fabrieken of magazijnen , belastingen ten laste van de klant. Onze prijzen zijn van rechtswege en zonder verwittiging onderhevig aan marktschommelingen en zullen definitief bepaald worden rekening houdende met de prijzen die door onze fabrieken vastgesteld worden en die op de dag van de terbeschikkingstelling van de klant van toepassing zijn.

5.Aanvaarding

De ondertekening door de klant van de leveringsbon geldt als aanvaarding van de levering. Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn gebeurd door de ondertekening van de leveringsbon, moeten de klachten betreffende de conformiteit ervan op straffe van verval schriftelijk gebeuren binnen de 8 dagen na levering en voor ingebruiksname, behandeling, bewerking of doorverkoop van de koopwaar.

6. Vervoer

Het vervoer en, in het algemeen, alle verrichtingen van behandeling en het ter plaatse brengen, vallen ten laste van de klant en gebeuren op zijn kosten, risico's en gevaar. De klant moet de zendingen bij aankomst nakijken en desgevallend verhaal uitoefenen tegen de vervoerders.

7. Waarborg

8. Betaling

Alle leveringen dienen vooraf betaald te worden, afhalingen kunnen betaald worden bij effectieve afhaling. 

Bij speciaal bestelde goederen of producten wordt vereist deze te betalen bij bestelling van de klant.